НАС БАРСНЫ БҮРТГЭЛ

2022-12-26


Элчин сайдын яам нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараахь баримт бичгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.

 

  • Иргэний үнэмлэх,
  • Төрсний гэрчилгээ,
  • Нас барсан тухай цагдаа эсвэл эмнэлгийн магадлагаа, нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт (Орчуулгын хамт),
  • Үйлчилгээний хураамж шилжүүлсэн баримт (Үйлчилгээний хураамж цэсээс харна уу)